Logo Mind Navigator

Logo Mind Navigator

Logo Mind Navigator, verilerinizi çok boyutlu analiz ederek en karmaşık verileri süzüp stratejik açıdan önemli bilgileri kolaylıkla elde edebilmenize yardımcı olarak Logo ERP Çözümleriyle bütünsel bir entegrasyon yapısı sunan bir raporlama çözümüdür.

BTI tarafından satış ve uygulama hizmeti verilen Logo Mind Navigator, verilerinizi çok boyutlu analiz ederek en karmaşık verileri süzüp stratejik açıdan önemli bilgileri kolaylıkla elde edebilmenizi sağlar.

BTI’ın sektörde farklı konumlanmasını ve öne çıkmasını sağlayan uzmanlık alanlarından biri firmaların her alandaki farklı raporlama ihtiyaçlarını analiz ederek en uygun raporlama araçları ile çözüm üretmesi ve verimliliğine katkı sağlayabilmesidir.   Standart raporlardan yasal raporlara, konsolide mali tablolardan stratejik raporlamaya kadar farklı yelpazedeki ihtiyaçları BTI uzmanları, çeşitli uygulamalardan elde edilen verileri tek bir platformda toplayarak bilgiye, bilgilerin de karara dönüştürülmesini sağlamaktadırlar.  Veritabanınızdaki her tür verinin entegre bir şekilde tek platformda toplanarak ham veri halinden bilgi haline dönüştürülmesi ve geleceğe yönelik stratejik kararlarda kullanmak üzere güce dönüştürülmesi için BTI’ın danışmanlarından ve Logo Mind Navigator’ın ürün özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Logo Mind Navigator;

  • Logo ERP çözümleri ile MS Excel arasında kurduğu dinamik bağlantı ile sistemdeki bilgilere online ulaşabilmenize, istediğiniz rapor ve grafikleri güncel olarak alabilmenize, prog­ram­dan al­dı­ğı­nız tüm ra­por­la­rın hemen hepsini Ex­cel’de de oluşturabilmenize olanak sağlar.
  • Anlık ger­çek du­ru­mu iz­le­me­ni­zi sağ­la­yan özet ve ay­rın­tı­lı da­ğı­lım, du­rum ve karşılaştırma tab­lo­la­rı ile gra­fik­le­ri ha­zır­la­ya­bi­lir­si­niz. (Ör­ne­ğin; sa­tış­la­rın da­ğı­lı­mı, mal da­ğı­lı­mı si­pa­riş­le­rin da­ğı­lı­mı, tah­si­lat­la­rın ve öde­me­le­rin da­ğı­lı­mı, malzeme du­ru­mu, ca­ri he­sap­la­rın du­ru­mu, na­kit du­ru­mu)
  • Ha­zır­la­mış ol­du­ğu­nuz kar­şı­laş­tır­ma­lı tab­lo­la­ra is­te­di­ği­niz de­ğer­le­ri gi­re­rek se­nar­yo­lar oluş­tu­ra­bi­lir, fir­ma­nı­zın de­ği­şik ko­şul­lar­dan na­sıl et­ki­le­ne­ce­ği­ni gö­re­bi­lir­si­niz.
  • Hazır sorgu modelleri, hazır rapor şablonları ve hazır saklı yordamlar (Stored Procedure) sayesinde, işletmeniz için detaylı raporlamalar yapabilmenize yardımcı olur.
  • Özel yazılacak saklı yordamları, kullanıcı tanımlı modeller ve tablolar oluşturabilme özelliği ve farklı veri kaynaklarından veri alma özellikleri sayesinde, raporlarınızı ihtiyaçlarına göre rahatlıkla özelleştirebilirsiniz.

İçeri Al / Dışarı At (Import/Export) ve veri ambarı oluşturabilme özellikleri sayesinde, verilerinizi dilediğiniz gibi kullanmanıza olanak sağlar.